Hoppa till huvudinnehåll
I Småland
Jacob Ämterlind
12 apr 2023

Nytt projekt i Småland. Arbetet som A Rocha KriNa initierat under våren handlar om att skapa ett mosaikartat landskap för att främja den biologiska mångfalden i så hög utsträckning som möjligt. Ett första steg var att anlägga två dammar för att behålla mer vatten i landskapet och skapa ett mindre våtmarksområde. Området, som totalt är på drygt två hektar innefattar även betad gräsmark, ett skogsområde med ädellövsinslag och en del av ett hygge som inte kommer markberedas eller planteras utan i stället ska lövträden främjas även där.
 
Som naturvårdande åtgärder kommer bland annat holkar att sättas upp för olika rödlistade arter, gran röjas bort och mängden död ved ökas i skogslandskapet. En art som vi hoppas lite speciellt på att kunna främja är storspoven som finns i området och som är rödlistad som starkt hotad. Andra rödlistade fågelarter som gynnas är exempelvis grönfink, tornseglare, hussvala, stare och tofsvipa men målet är att främja alla arter, inte bara fåglar, i den här delen av landet som trivs i den här typen av omväxlande skogs-, jordbruks – och våtmarkslandskap. Förhoppningen är även att kunna använda området för exkursioner, läger och liknande för att visa på A Rocha KriNas verksamhet. Allt är ännu i sin linda men redan nu är det en härlig plats att njuta av våren på. Sälgen blommar, humlorna surrar och storspoven flöjtar.